Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πλαίσιο Computers ελέγχονται και υπογράφονται κάθε εξάμηνο από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Ελεγκτική Εταιρεία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 041)

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Ολυμπία Γ. Μπαρζού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371)

Επιστροφή στην κορυφή