Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πλαίσιο Computers ελέγχονται και υπογράφονται κάθε εξάμηνο από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Ελεγκτική Εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 113)

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Σμυρνής Φώτιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861)

Επιστροφή στην κορυφή