Πίσω

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Όροι Διαγωνισμού
  • ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

    

   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ
   Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τη Μαγούλα Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») με τίτλο «Sony Bluetooth Truly Wireless». Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από τo site του Πλαισίου το Facebook/ Instagram/Twitter και εντός του καταστήματος και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μετά την αγορά συγκεκριμένων κωδικών ακουστικών από φυσικό κατάστημα. Θα διενεργηθούν δύο κληρώσεις κατά τα κατωτέρω, στις οποίες , θα συμμετέχουν όλοι όσοι αγοράσουν συγκεκριμένα μοντέλα ακουστικών όπως αναγράφονται παρακάτω.

    

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι αγοράσουν Sony Bluetooth Truly Wireless από 149€ ακουστικά wireless με κωδικούς:

   3473791 , 3473805

   και θα διεκδικούν + 1 δώρο του αντίστοιχου κωδικού που θα αγοράσουν.

   Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 16/05/2020 έως και 26/05/2020 ώρα 23:59. Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής με έπαθλo από άλλο ένα Sony Bluetooth Truly Wireless αξίας 149€.

   H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 16/05/2020 και λήγει στις 26/05/2020, ώρα 23:59. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας Πλαίσιο στην Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 27/05/2020. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής με έπαθλo από ένα (1) Sony Bluetooth Truly Wireless αξίας 149€ και δύο (2) αναπληρωματικοί.

   Ο κάθε αναπληρωματικός θα κληρωθεί και θα έχει δικαίωμα στο δώρο, εφόσον  ο αντίστοιχος νικητής αρνηθεί το δώρο ή δε βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί μέχρι τις 31/05/2020 και θα αναρτηθεί στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook (http://www.facebook.com/plaisio.gr),στη σελίδα της εταιρίας στο Instagram (https HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el":// HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"www HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el". HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"instagram HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el". HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"com HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"/ HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"plaisioofficial HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"/? HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"hl HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"= HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"el ) και στη σελίδα της εταιρίας στο Twitter (https HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en":// HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"twitter HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en". HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"com HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"/ HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"plaisioofficial HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"? HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"lang HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"= HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"en).

   Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγορά ενός από τους παραπάνω κωδικούς ακουστικών σε ένα φυσικό κατάστημα ή ηλεκτρονικά έως την Δευτέρα 26/05/2020, ώρα 23:59. Κατά τη διαδικασία αγοράς, θα ενημερωθεί για το διαγωνισμό, θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και αυτόματα θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό.

   Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές.

   Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.

   Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

   Εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσει για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον αναπληρωματικό

   Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον τελικό νικητή στη σελίδα της στο Facebook (http://www.facebook.com/plaisio.gr), στο Instagram (https HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el":// HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"www HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el". HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"instagram HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el". HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"com HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"/ HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"plaisioofficial HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"/? HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"hl HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"= HYPERLINK "https://www.instagram.com/plaisioofficial/?hl=el"el & στο Twitter (https HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en":// HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"twitter HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en". HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"com HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"/ HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"plaisioofficial HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"? HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"lang HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"= HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"en) αφού έχει επικοινωνήσει με το νικητή και, εφόσον έχει χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο νικητής έχει παραλάβει το δώρο του.

   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ
   Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από τον νικητή κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω εταιρεία από οποιοδήποτε κατάστημα Πλαίσιο.
   Το δώρο που θα κληρωθεί και θα δοθεί είναι ένα Sony Bluetooth Truly Wireless αξίας 149€. Το έπαθλο παραλαμβάνει  ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του επάθλου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του επάθλου.

   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας, Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη, τηλ. 210 2895950, mail
   dpo@plaisio.gr.  Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και  μετα από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας  ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο.  Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας.  Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
   Ο Συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 
   Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την άνω εταιρεία να δηλώσουν την νίκη τους στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook. 


   ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά προϊόντος κατά τα ανωτέρω.

   Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

   Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το έπαθλο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία Πλαίσιο για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό.

   Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook,  στο Instagram ή στο Twitter και τις  σελίδες
   http HYPERLINK "http://www.facebook.com/":// HYPERLINK "http://www.facebook.com/"www HYPERLINK "http://www.facebook.com/". HYPERLINK "http://www.facebook.com/"facebook HYPERLINK "http://www.facebook.com/". HYPERLINK "http://www.facebook.com/"com, http HYPERLINK "http://www.instagram.com/":// HYPERLINK "http://www.instagram.com/"www HYPERLINK "http://www.instagram.com/". HYPERLINK "http://www.instagram.com/"instagram HYPERLINK "http://www.instagram.com/". HYPERLINK "http://www.instagram.com/"com και https HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en":// HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"twitter HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en". HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"com HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"/ HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"plaisioofficial HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"? HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"lang HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"= HYPERLINK "https://twitter.com/plaisioofficial?lang=en"en


   Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

   Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

   Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
   Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

   Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

   Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

   Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη πιο κάτω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο https://www.plaisio.gr/fb-contest6-terms. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.
   Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

   Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους, που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.

   Οι άνω όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 7, τηλ. 210-3820368. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην άνω Συμβολαιογράφο.

    

ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Διάλεξε κατηγορία
Pc & Περιφερειακά
Desktops
Laptops
Περιφερειακά Pc
Αποθήκευση
Αναβάθμιση & Δίκτυα
Αναβάθμιση PC
Δικτυακά
Τηλεφωνία & Tablet
Τηλέφωνα
Tablet
Αξεσουάρ για κινητά
Αξεσουάρ για tablet
Τηλεοράσεις
TVs
Αξεσουάρ Τηλεόρασης
Φωτογραφία & Ήχος
Φωτογραφικές μηχανές
Αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών
Συστήματα ήχου
Ακουστικά
Gaming Zone
Κονσόλες
E-sports accessories
Τίτλοι Παιχνιδιών
Gaming collectables
Smart Tech & Gadgets
Wearables
Drones & RC
Gadgets
Smarthome
Εκτύπωση
Μηχανήματα Εκτύπωσης
Μελάνια - Αναλώσιμα εκτύπωσης
Χαρτιά
Έπιπλα
Καρέκλες
Έπιπλα Γραφείου
Παιχνίδια
STEM
Κλασικά παιχνίδια
Επιτραπέζια παιχνίδια
Δημιουργικά παιχνίδια
Τηλεκατευθυνόμενα
Η Κουζίνα μου
Πρωινό & Καφές
Πλύση Πιάτων
Μαγείρεμα
Ψύξη & Συντήρηση
Φροντίδα Σπιτιού
Καθαριότητα
Πλύση Ρούχων
Σιδέρωμα
Κλίμα Σπιτιού
Κλιματισμός
Ανεμιστήρες
Υγιεινή & Ατμόσφαιρα δωματίου
Προσωπική Περιποίηση
Για τον άνδρα
Για τη γυναίκα
 
 
Εύρος τιμών
28.000+ προϊόντα διαθέσιμα
Δες όλα τα αποτελέσματαΕπαναφορά όλων