ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Όροι Συμμετοχής
  • Προωθητική Ενέργεια«#Canon EOS M50 Mark II Streaming Kit»-Όροι & Προϋποθέσεις

   Διαγωνισμός «Canon EOS M50 Mark II Streaming Kit» - Όροι & Προϋποθέσεις

   Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Η Διοργανώτρια») διοργανώνει μαζί με την Canon CEE GmbH εδρεύουσα στην Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria (εφεξής «Η Εντολέας»), το προωθητικό πρόγραμμα για την ανάδειξη του Canon EOS M50 Mark II Streaming Kit (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

   1. Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και του Εντολέα, καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

   2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 16ο εφόσον υπάρχει γονική συναίνεση και είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

   3. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 17:01:00 ώρα Ελλάδος της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 16:00:00 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου 2022 (εφεξής «Διάρκεια»).

   4.  Ο τρόπος συμμετοχής είναι ο εξής:

   • Ο συμμετέχων/συμμετέχουσα πρέπει να πάει σε ένα από τα συμμετέχοντα καταστήματα Πλαισίου (Mall ή Μεταμόρφωση) μεταξύ 17-22/01 (ΔΕΥ-ΠΑΡ 17:00-20:00 & Σάββατο 11:00-16:00)
   • Εκεί πρέπει να βρει τον ειδικά διαμορφωμένο gaming χώρο του Canon EOS M50 Mark II streaming kit
   • Θα γυρίσει ένα μικρό βίντεο με τις υποδείξεις των υπαλλήλων που θα βρίσκονται εκεί και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να γίνει ο streamer της χρονιάς!
   • Ο νικητής/Η νικήτρια θακερδίσει ένα Canon EOS M50 Mark II streaming kit και θα γνωρίσει τους TechItSerious για να γυρίσουν μαζί ένα βίντεο.

   5. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην παρούσα σελίδα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών οι οποίες δεν αναλαμβάνουν την οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

   6. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ανάδειξη των νικητών μέχρι την καθορισμένη ημέρα ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή του χωρίς να έχει καμία ευθύνη για την μεταβολή αυτή.

   7. Από την επιλογή θα αναδειχθεί 1 νικητής και δύο  2 επιλαχόντες/επιλαχούσες.

   8. Ο Διοργανωτής, για τις ανάγκες του Προγράμματος, θα διαθέσει στον/στην νικητή/νικήτρια του διαγωνισμού το ακόλουθο δώρο: Canon EOS M50 Mark II streaming kit και θα γνωρίσει τους TechItSerious για να γυρίσουν μαζί ένα βίντεο (είτε δια ζώσης, είτε online). Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Ο/Η νικητής/νικήτρια και οι 2 επιλαχόντες/επιλαχούσες θα αναδειχθούν από τους TechItSerious.

   9. Η επικοινωνία με τους/τις νικητές/νικήτριες, θα γίνει μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους στο κατάστημα μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια από τους νικητές δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί το δώρο του/της, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον/την 1ο /1η έως και 2ο/2η επιλαχόντα/επιλαχούσα μέχρι να βρεθούν οι τυχεροί νικητές. Αν η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή και σε αυτή την περίπτωση, ή δε βρεθεί κάποιος νικητής/νικήτρια, τότε τα Δώρα θα ακυρώνονται. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τον/την νικητή/νικήτρια το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του. Ο Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να έχει μαζί του/της και το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Μετά το πέρας των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή, τα προαναφερθέντα προσωπικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής κατά την επικοινωνία με τον/την νικητή/νικήτρια δύναται να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει αναγκαία για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους –τελικής/τελικού αποδέκτη/ αποδέκτριας Δώρου. Ο νικητής/νικήτρια, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων, ενδέχεται να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

   -αδυναμίας επίδειξης ΑΔΤ ή διαβατηρίου σε ισχύ, για τις ανάγκες ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

   -σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους/τις νικητές/νικήτριες εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που εντάσσονται στους παρόντες όρους.

   -σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

   10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών/νικητριών.

   11. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην παρούσα σελίδα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών οι οποίες δεν αναλαμβάνουν την οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους

   12. Η Διοργανώτρια δύναται -αλλά δεν υποχρεούται -να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

   13. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και του Εντολέα.

   14. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει την οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ούτε στο παρόν αλλά ούτε και στο μέλλον. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνονται για την οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών - χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

   15. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

   16. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.

   17. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους συμμετέχοντες/ δικαιούχους, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν καμία υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

   18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους της Συμμετέχουσας δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων της και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσής της σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών/νικητριών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών/νικητριών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα παραπάνω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχουσα έχει τα δικαιώματα αντίρρησης, πρόσβασης και ενημέρωσης των άρθρων 11 έως 13 του ν. 2472/1997 των προσωπικών δεδομένων της τα οποία μπορεί να ασκήσει με γραπτή αίτηση προς το Διοργανωτή, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», με την επισήμανση «Canon EOS M50 Mark II Streaming Campaign».

   19. Οι συμμετοχές που περιέχουν περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα δεν θα γίνονται αποδεκτές, θα είναι άκυρες. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και αξιοπρέπειας έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο εμπρηστικό, υβριστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας και της διαφημιστικής.

   20. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

   21. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

   22. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Εντολέως.

    

    

              

    

    

    

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    

   Για την Εταιρεία                                                            Για τον Συνεργάτη

    

    

Επιστροφή στην κορυφή