Όροι σύμβασης Standard Εγγύησης Desktop

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες εγγύησης για τα  προϊόντα τα οποία πωλούνται από οποιοδήποτε κατάστημα, φυσικό ή ηλεκτρονικό της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανά την Ελλάδα και τα οποία συνοδεύει η παρούσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για το χρονικό διάστημα που στην παρούσα προσδιορίζεται, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν χρησιμοποιηθούν ή για την μεταφορά του προϊόντος αν αυτή είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η παρούσα σύμβαση δεν περιορίζει σε τίποτα την νόμιμη εγγύηση και ιδίως ότι προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογηθείσας ιδιότητας στα προσφερόμενα προϊόντα, ή τυχόν υποχρεώσεις που από τον νόμο έχει ο κατασκευαστής. Μετά τη συμπλήρωση της νόμιμης εγγύησης από την αγορά του καινούργιου Προϊόντος και μέχρι τη συμπλήρωση της ανά κατηγορίας οριζόμενης επέκτασης εγγύησης από την αγορά του προϊόντος η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε τεχνική βλάβη που θα εμφανιστεί (πλην των διαλαμβανομένων στον όρο Δ4 του παρόντος).

 

 

2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση βλάβης ο Πελάτης παραδίδει για επισκευή το Προϊόν στην Εταιρεία στην διεύθυνση Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα Αττικής ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα.  Εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 800 11 12345 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση techsupport@plaisio.gr. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της θα ανταποκριθούν στην επικοινωνία του Πελάτη εντός 24 ωρών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου για αντικειμενικούς λόγους αυτό δεν είναι δυνατό, οπότε και θα ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό. Εφόσον το πρόβλημα που αναφέρει ο Πελάτης δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί τηλεφωνικά με οδηγίες που θα του παρέχει το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της τότε ο πελάτης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν για επισκευή στην Εταιρεία, στην διεύθυνση που ορίζεται ανωτέρω, με εξαίρεση τις μεγάλες οικιακές συσκευές και κλιματιστικά όπου θα πρέπει να καθοριστεί επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη. Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές και τα κλιματιστικά, κατόπιν συνεννόησης  με τον πελάτη, θα κανονίζεται ραντεβού για την επίσκεψη του τεχνικού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην πιο σύντομα διαθέσιμη ημερομηνία. Εφόσον το Προϊόν της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να επισκευαστεί κατά τα ανωτέρω  το Προϊόν θα μεταφέρεται δωρεάν για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας. Από την δωρεάν μεταφορά εξαιρούνται οι τηλεοράσεις και τις οθόνες Η/Υ κάτω των 25 ιντσών. Ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευής μπορεί να λάβει ο Πελάτης είτε στο τηλέφωνο 800 11 12345  ή απευθυνόμενος στο techsupport@plaisio.gr ή στο site της εταιρείας στη διεύθυνση www.plaisio.gr.

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Β.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης το επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της επισκευής και εφόσον αυτή θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, θα του χορηγείται δανειστική συσκευή προς διευκόλυνση του*. Η συσκευή η οποία θα χορηγείται θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα, μπορεί να μην είναι καινούργια και θα εξυπηρετεί ανάλογες ανάγκες χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικά ίδιας κατασκευής, μοντέλου δυνατοτήτων ή αξίας. Με την παράδοση του επισκευασθέντος στον Πελάτη, ο Πελάτης θα επιστρέφει το προϊόν το οποίο θα έχει δοθεί ως δανειστική συσκευή. Αν ο χρόνος επισκευής ενός προϊόντος υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες και εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης, η Εταιρία θα του παρέχει άλλο προϊόν ίδιων χαρακτηριστικών και κατάστασης σε αντικατάσταση του δοθέντος για επισκευή. Η προθεσμία των είκοσι εργασίμων ήμερων αρχίζει κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος του προϊόντος, όπως ανωτέρω περιγράφεται α) από την ημέρα παράδοσης από ή εκ μέρους του Πελάτη του προϊόντος προς επισκευή σε οποιοδήποτε κατάστημα ή επισκευαστικό κέντρο εξωτερικών συνεργατών της ΠΛΑΙΣΟ COMPUTERS A.E.B.E. β) από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή της προς επισκευή συσκευής, για έλεγχο και επισκευή γ) από την επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο του πελάτη.    

* Εξαιρούνται οι συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία πλυντηρίων ρούχων και πιάτων

 

Β.2 Σε περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από το χώρο του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να έχει το προϊόν συσκευασμένο άρτια και έτοιμο προς παραλαβή. Για την μεταφορά του εξοπλισμού, ισχύουν οι γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς της εκάστοτε εταιρείας. Η συσκευασία είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Αν επιθυμεί ο Πελάτης τη συνδρομή του τεχνικού για τα ανωτέρω μπορεί να συνεννοείται μαζί του επί αυτού, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ.1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Γ.1.1 Η παρούσα σύμβαση καλύπτει τον Η/Υ από την ημερομηνία αγοράς έως και την συμπλήρωση 3 ετών.

 

Δ.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δ.1. Σε περίπτωση μόνιμης αντικατάστασης του Προϊόντος ή ανταλλακτικού ισχύει η νόμιμη εγγύηση για αυτό. Αν σε συνεννόηση με τον Πελάτη η αντικατάσταση γίνεται με μεταχειρισμένο προϊόν ή ανταλλακτικό η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης είναι ετήσια. Για το προϊόν ή ανταλλακτικό το οποίο δίνεται σε αντικατάσταση δεν ισχύει και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση.

Δ.2. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως, κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των μερών. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει μονομερώς σε τροποποιήσεις της παρούσας εγγύησης όποτε αυτό είναι επιβεβλημένο από διάταξη νόμου και μόνο στην έκταση που από τη διάταξη αυτή επιβάλλεται.

Δ.3. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της από την παρούσα σύμβαση ελεύθερα.  Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από την παρούσα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης μεταβιβάσει και το προϊόν. Η εκχώρηση από τον Πελάτη παράγει έννομα αποτελέσματά μόνον κατόπιν της εγγράφου κοινοποιήσεως από τον Πελάτη προς την Εταιρεία (α) της εκχώρησης των απαιτήσεων από την παρούσα και (β) της μεταβίβασης της συσκευής από τον Πελάτη σε τρίτο μαζί με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ).

 

Δ.4. H παρούσα Σύμβαση δεν καλύπτει:

1) Τακτικά αντικαταστατά πράγματα και αναλώσιμα, όπως λυχνίες, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια, λάμπες φούρνου και ψυγείου, φίλτρα, πρίζες, ασφάλειες, μπαταρίες φορητών υπολογιστών, τροφοδοτικά φορητών υπολογιστών, πληκτρολόγια και ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών, δισκέτες, ψηφιακούς δίσκους CD-DVD. 2) Ενσωματωμένες μπαταρίες 3) Κόστος επισκευής μεγαλύτερο από το αναγκαίο για την επαναλειτουργία του Προϊόντος. 4) Οι βλάβες που επηρεάζουν το προϊόν από αισθητικής απόψεως και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια του προϊόντος. 5) Οποιαδήποτε ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια του χρήστη, κακή χρήση ή χρήση αντίθετη με τους κανόνες των οδηγιών χρήσης του προϊόντος 6) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση αξεσουάρ, ή πρόσθετου εξοπλισμού στο Προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή 7) Ζημία ή μηχανική βλάβη που οφείλεται σε επεμβάσεις ή μετατροπές που έγιναν στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 8) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από οποιαδήποτε εργασία τακτικής συντήρησης του προϊόντος π.χ. καθαρισμό, συντήρηση, παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή επισκευή, εφόσον αυτή εκτελείται από μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 9) Οποιαδήποτε παροχή τεχνικών υπηρεσιών για κάποιο προϊόν όπου ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 10) Οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια και έμμεση ζημία που υπέστη ο πελάτης, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε ζημία που υπέστη από τη μη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος ή οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από το ελαττωματικό προϊόν. 11) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από ανωτέρα βία όπως ενδεικτικά από πλημμύρες, ανέμους, κεραυνούς ή άλλες σφοδρές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές 12) Απολεσθέντα δεδομένα, αρχεία, λογισμικό ή οποιεσδήποτε άλλες απώλειες, που απορρέουν από ελάττωμα του προϊόντος. 13) Ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση εφόσον αυτή εκτελείται από τον Πελάτη ή με δική του ευθύνη, αποτυχία να ακολουθηθούν οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή ή εσφαλμένη στήριξη των κλιματιστικών μονάδων 14) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αντικανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή από αυξημένη περιεκτικότητα του ύδατος σε άλατα για τις συσκευές που υδροδοτούνται. 15) Κλοπή ή απώλεια 16) Σφάλματα χειριστή π.χ. φόρτωση προγραμμάτων από ψηφιακό δίσκο που έχει βλάβη, φόρτωση προγραμμάτων πολύ μεγάλων για τη μνήμη του υπολογιστή, «τρέξιμο» αδοκίμαστων προγραμμάτων.  17) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από ελλιπή συντήρηση της συσκευής  σύμφωνα με τα τακτά χρονικά διαστήματα που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής. 18) Αποτυπώσεις σε τηλεοράσεις plasma και LCD που οφείλονται στη συνεχή απεικόνιση ίδιας εικόνας ή μέρος αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ύπαρξη απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.

19) Προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus) .

20) Υπολογιστές στους οποίους έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

21) Προγράμματα και υλικά που δεν έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

22) Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.

23) Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

24) Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

25) Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι τριών (3) απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης.

Δ.5. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα συμφωνούν ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των επισκευών με το συμφερότερο – οικονομικότερο τρόπο. Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στα προϊόντα σε εύλογες ώρες της ημέρας για την πραγματοποίηση των επισκευών

Δ.6. Η παρούσα σύμβαση δεν αναιρεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα του πελάτη σε βάρος των ενεχόμενων από το νόμο προσώπων για την περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας για την προστασία του Καταναλωτή ή κάθε άλλης αναγκαστικού δικαίου διάταξης. Αντίθετα, ισχύουν οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται η παροχή μεγαλύτερης προστασίας στον Πελάτη από ότι επιβάλλεται από την νόμιμη εγγύηση.

Δ.7. Η συγκεκριμένη υπηρεσία επέκτασης εγγύησης αφορά μόνο τη συσκευή (σειριακός αριθμός) με την οποία έχει γίνει η διασύνδεση κατά την αγορά της υπηρεσίας και αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης.

Δ.8. Αν κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρούσα και σε περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται στην παρούσα ο πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες στο χώρο του, οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

Δ.9. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά υπό φυσιολογικές συνθήκες.

 

Ε. Δεδομένα και απώλεια

Ε.1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

Ε.2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών, χωρίς η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS να έχει ευθύνη για αυτά.

Ε.3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για τον οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.

Ε.4. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευτικά δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση , προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Ε.5 Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν τηρεί και δεν υποχρεούται να τηρεί προσωπικά δεδομένα αποθηκευμένα στην συσκευή.

 

ΣΤ.1. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε χρήση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων του πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την παρούσα. Στο πλαίσιο αυτό και αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και στο αναγκαίο μέτρο, η Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στα -απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας- προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Μετά τη λήξη της παρούσας, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της και σύμφωνα με τον νόμο, αλλιώς θα προβαίνει σε καταστροφή αυτών, εκτός και αν ο πελάτης συναινέσει στη διατήρηση και συνέχιση της επεξεργασίας αυτών για άλλους σκοπούς (πχ. ενημέρωσης). Ο πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα του επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 800 11 12345 και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση techsupport@plaisio.gr και δικαιούται  να λαμβάνει γνώση αυτών ή να ζητεί την τροποποίησή τους ή τον περιορισμό τους στην έκταση που από αυτό δεν περιορίζονται τα δικαιώματα της Εταιρεία ή τη διακοπή της επεξεργασίας τους εν όλω η εν μέρει ή τη διαγραφή τους συνολικά ή εν μέρει, πάντα με την προϋπόθεση ότι από αυτό δεν επηρεάζεται το ανωτέρω εύλογο έννομο συμφέρον της Εταιρείας. Για κάθε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιστροφή στην κορυφή