Όροι σύμβασης προστασία συσκευής
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει τις αναφερόμενες στο παρόν και υπό τους όρους τους παρόντος, υπηρεσίες προστασίας για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από οποιοδήποτε κατάστημα, φυσικό η ηλεκτρονικό της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανά την Ελλάδα και τα οποία συνοδεύει η παρούσα.

  Από την πώληση του καινούργιου Προϊόντος και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την πώληση, η παρούσα υπό τους όρους που περιγράφονται σε αυτή, καλύπτει το κόστος της εργασίας και των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την επισκευή των φθορών από τις αιτίες που περιοριστικά περιγράφονται στο άρθρο 2, περίπτωση Γ1 του παρόντος και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στον όρο του άρθρου 2 περίπτωση Γ6 του παρόντος.

  Η παρούσα σύμβαση δεν περιορίζει σε τίποτα την νόμιμη εγγύηση και ιδίως ότι προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα και το κ.ν.2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, για κάθε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογηθείσας ιδιότητας.

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Α.
  Σε περίπτωση φθοράς για αιτίες από τις καλυπτόμενες από την παρούσα, ο Πελάτης παραδίδει το Προϊόν για επισκευή στην Εταιρεία στην διεύθυνση Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα Αττικής ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να παραλάβει η Εταιρεία την συσκευή από την οικία ή τις εγκαταστάσεις του, εντός της Ελλάδας, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 800 11 12345 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση techsupport@plaisio.gr. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της θα ανταποκριθούν στην επικοινωνία του Πελάτη εντός 24 ωρών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου για αντικειμενικούς λόγους αυτό δεν είναι δυνατό, οπότε και θα ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό. Ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευής μπορεί να λάβει ο Πελάτης είτε στο τηλέφωνο 800 11 12345 ή απευθυνόμενος στο techsupport@plaisio.gr ή στο site της εταιρείας στη διεύθυνση www.plaisio.gr

  Β.
  Β.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης το επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της επισκευής και εφόσον αυτή θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, θα του χορηγείται δανειστική συσκευή προς διευκόλυνση του μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Η συσκευή η οποία θα χορηγείται θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα, μπορεί να μην είναι καινούργια και θα εξυπηρετεί ανάλογες ανάγκες χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικά ίδιας κατασκευής, μοντέλου δυνατοτήτων ή αξίας.

  Β.2 Σε περίπτωση παραλαβής της συσκευής από το χώρο του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να έχει το προϊόν συσκευασμένο άρτια και έτοιμο προς παραλαβή. Για την μεταφορά του εξοπλισμού, ισχύουν οι γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς της εκάστοτε εταιρείας μεταφορών. Η μεταφορά είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Αν επιθυμεί ο Πελάτης τη συνδρομή του τεχνικού για τα ανωτέρω μπορεί να συνεννοείται μαζί του επί αυτού, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

  Γ.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  Γ.1 Η υπηρεσία προστασία συσκευής αφορά αποκλειστικά τις εξής φθορές που τυχόν υπέστη η συσκευή:
  • Τυχαία θραύση Οθόνης. Σε περίπτωση επέλευσης του συμβάντος, καλύπτεται το κόστος επισκευής. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αν κατά την κρίση της ΠΛΑΙΣΙΟ αυτή είναι ασύμφορη, καλύπτεται η αντικατάσταση του αντικειμένου.
  • Επαφή με υγρά στοιχεία. Καλύπτεται η συσκευή που έχει υποστεί λειτουργική ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή ασύμφορης επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του αντικειμένου. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται εξωτερικές φθορές από π.χ. υγρασία, εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό, που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της συσκευής.

  Γ.2 Αντικατάσταση συσκευής:
  Σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από το πακέτο προστασίας συσκευής και δεν δύναται να γίνει επισκευή ή κρίνεται μη συμφέρουσα από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δικαιούστε αντικατάσταση συσκευής με μια ίδιου μοντέλου και σειράς, λειτουργικά ισοδύναμης με την καλυπτόμενη συσκευή, κατασκευασμένης από καινούρια ή /και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αν η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι πλέον διαθέσιμη, νέα ισοδύναμη συσκευή που θα προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες και θα διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά (εκτός από το σχεδιασμό, το χρώμα, το μέγεθος και το βάρος), τα οποία θα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα με τη συσκευή που φέρει τη ζημιά. Η αξία της συσκευής αντικατάστασης δεν θα υπερβαίνει το ποσόν της αξίας αγοράς ως καινούριας της καλυπτόμενης συσκευής. Για το προϊόν το οποίο δίνεται σε αντικατάσταση ισχύει η νόμιμη εγγύηση για αυτό και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση.

  Γ3. Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. είναι υποχρεωμένη να καλύψει με την παρούσα σύμβαση μόνο τις φθορές που περιγράφονται στον όρο Γ1.
  Σε περίπτωση που έχει προκληθεί και κάποια άλλη φθορά στο προϊόν πέραν αυτών που περιγράφονται στον όρο Γ1 θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η φθορά – βλάβη αυτή με χρέωση εκτός αν διαφορετικά προβλέπει κανόνας αναγκαστικού δικαίου, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους, και μετά θα προβεί η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. στην αποκατάσταση της φθοράς που έχει συμφωνηθεί στην παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωνόσαστε για το είδος των φθορών που δεν καλύπτονται από την παρούσα και το κόστος επισκευής της πριν την επισκευή και εφόσον επιθυμείτε να γίνει αυτή η αρχική μη καλυπτόμενη από την παρούσα επισκευή, θα προχωρήσουμε και στην προβλεπόμενη από την παρούσα επισκευή.

  Η υποχρέωση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για αποκατάσταση φθοράς περιορίζεται σε ένα (1) και μόνο τυχαίο συμβάν από τα περιγραφόμενα περιοριστικά ανωτέρω στο σημείο Γ1 (θραύση οθόνης ή επαφή με υγρό) και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η φθορά εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την αγορά του προϊόντος από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε..

  Γ.4. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως, κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των μερών. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης όποτε αυτό είναι επιβεβλημένο από διάταξη νόμου και μόνο στην έκταση που από τη διάταξη αυτή επιβάλλεται.

  Γ.5. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της από την παρούσα σύμβαση ελεύθερα. Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από την παρούσα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης μεταβιβάσει και το προϊόν. Η εκχώρηση από τον Πελάτη παράγει έννομα αποτελέσματά μόνον κατόπιν της εγγράφου κοινοποιήσεως από τον Πελάτη προς την Εταιρεία (α) της εκχώρησης των απαιτήσεων από την παρούσα και (β) της μεταβίβασης της συσκευής από τον Πελάτη σε τρίτο.

  Γ.6. Εξαιρούνται από την κάλυψη της παρούσας σύμβασης και δεν καλύπτονται απώλειες η ζημίες, ολικές ή μερικές που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:

  1. Πράξεις ή παραλήψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια του Συμβαλλομένου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των προστηθέντων του Συμβαλλομένου.

  2. Φυσική αλλοίωση, ζύμωση αντικειμένων, αυτανάφλεξη, προοδευτική αλλοίωση ή υποβολή των αντικειμένων με οποιονδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα, ή η φυσιολογική φθορά.

  3. Ελάττωμα της συσκευής ή λανθασμένος σχεδιασμός. Σε περίπτωση λανθασμένου σχεδιασμού ή ελαττωματικής κατασκευής, η εξαίρεση ισχύει μόνον εάν αποδεδειγμένα ο Συμβαλλόμενος το γνώριζε, ή το πληροφορήθηκε έως την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας.

  4. Αν κάποιο από τα περιγραφόμενα στο σημείο Γ1 της παρούσας γεγονότα οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας όπως σεισμό, πλημμυρά, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, παγετό, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροιακό κύμα ή οποιαδήποτε άλλη βίαιη ατμοσφαιρική – γεωλογική διαταραχή / και οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς.

  5. Βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερθέρμανση, σχηματισμός τόξου και διαφυγή ή αυξομείωση τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία της διαταραχής αυτής (συμπεριλαμβανομένου και του κεραυνού).

  6.Η σύμβαση δεν καλύπτει ζημία σε δεδομένα ή λογισμικό, και οποιαδήποτε επιζήμια μεταβολή σε δεδομένα, λογισμικό ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ αυτά είναι αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικό ή μηχανοτεχνικό εξοπλισμό (hardware), σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μηχανή ή συσκευή επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων και οποιαδήποτε απώλεια διακοπής εργασιών που είναι συνέπεια των παραπάνω.
  Εξαιρούνται επίσης ρητά από την σύμβαση:
  α.Σωματική βλάβη (τραυματισμός, αναπηρία ή θάνατος προσώπου)
  β.Δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, που αποσκοπούν στη βελτίωση των ζημιωθέντων αντικειμένων σε σχέση με την κατάστασή τους πριν την επέλευση της ζημιάς
  γ.Συμβατικές ρήτρες, μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλομένου εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα και συνάφεια
  δ.Δυσλειτουργίες, ελαττώματα, γρατζουνιές ή ζημιές που δεν επηρεάζουν την χρηστικότητα ή λειτουργία της συσκευής

  7. Οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία που δεν επηρεάζει την φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

  8.Οποιαδήποτε ζημιά προέκυψε συνεπεία παράλειψης τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και εγκατάστασης του κατασκευαστή ή άλλη προσπάθεια αδόκιμης εγκατάστασης ή επισκευής

  9.Οποιαδήποτε ζημιά προέκυψε συνεπεία προγραμματισμού, ρυθμίσεων, επισκευών, ανακατασκευών, τροποποιήσεων ή καθαρισμού της συσκευής που δεν γίνονται από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

  10.Συσκευές στις οποίες έχει αφαιρεθεί, καταστραφεί, θεωρηθεί ελαττωματικός ή δυσανάγνωστος ο σειριακός αριθμός S/N & ο κωδικός προϊόντος ή ΙΜΕΙ

  Γ.7. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα συμφωνούν ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των επισκευών με το συμφερότερο – οικονομικότερο τρόπο.

  Γ.8. Η υπηρεσία προστασίας συσκευής αφορά μόνο τη συσκευή (σειριακός αριθμός - ΙΜΕΙ) με την οποία αγοράστηκε η υπηρεσία και έγινε η σύνδεσή τους και παρουσιάζεται στο ίδιο παραστατικό πώλησης.

  Δ.1. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε χρήση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων του πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από την παρούσα. Στο πλαίσιο αυτό και αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και στο αναγκαίο μέτρο η Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Μετά την λήξη της παρούσας η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων της και σύμφωνα με τον νόμο, αλλιώς θα προβαίνει σε καταστροφή αυτών εκτός και αν ο πελάτης συναινέσει στη διατήρηση και συνέχιση της επεξεργασίας αυτών για άλλους σκοπούς (πχ. ενημέρωσης). Ο πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα του επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 800 11 12345 και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση techsupport@plaisio.gr και δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτών ή να ζητεί την τροποποίηση τους αν αλλάζουν ή τον περιορισμό τους στην έκταση που από αυτό δεν περιορίζονται τα δικαιώματα της Εταιρεία ή τη διακοπή της επεξεργασίας τους εν όλω η εν μέρει ή τη διαγραφή τους συνολικά ή εν μέρει, πάντα με την προϋπόθεση ότι από αυτό δεν επηρεάζεται το ανωτέρω έννομο συμφέρον της Εταιρείας. Για κάθε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιστροφή στην κορυφή