Όροι επέκτασης εγγύησης Οικιακών συσκευών

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COUMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες εγγύησης για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από οποιοδήποτε κατάστημα, φυσικό η ηλεκτρονικό της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανά την Ελλάδα και τα οποία συνοδεύει η παρούσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για το χρονικό διάστημα που στην παρούσα προσδιορίζεται, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν χρησιμοποιηθούν ή για την μεταφορά του προϊόντος αν αυτή είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η παρούσα σύμβαση δεν περιορίζει σε τίποτα την νόμιμη εγγύηση και ιδίως ότι προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογηθείσας ιδιότητας κατά τα πρώτα δύο έτη από την αγορά του προϊόντος από τον πελάτη. Μετά τη συμπλήρωση διετίας από την αγορά του καινούργιου Προϊόντος και μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την αγορά του προϊόντος η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε τεχνική βλάβη που θα εμφανιστεί (πλην των διαλαμβανομένων στον όρο Γ4 του παρόντος).

 2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Α. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  Σε περίπτωση βλάβης ο Πελάτης παραδίδει το Προϊόν στην Εταιρεία στην διεύθυνση Θέση Σκλήρι, 19018 Μαγούλα Αττικής ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα. Εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 800 11 12345 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση techsupport@plaisio.gr. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της οφείλουν να ανταποκριθούν στην επικοινωνία του Πελάτη εντός 24 ωρών. Εφόσον το πρόβλημα που αναφέρει ο Πελάτης δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί τηλεφωνικά με οδηγίες που θα του παρέχει το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της τότε θα πρέπει να καθοριστεί επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη. Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη θα κανονίζεται ραντεβού για την επίσκεψη του τεχνικού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην πιο σύντομα διαθέσιμη ημερομηνία. Εφόσον το Προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί κατά τα ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Β. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  Β.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης το επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της επισκευής και εφόσον αυτή θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, θα του χορηγείται άλλο προϊόν προς διευκόλυνση του*. Αν ο χρόνος επισκευής ενός προϊόντος υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης, η Εταιρία θα του παρέχει άλλο προϊόν ίδιων χαρακτηριστικών και κατάστασης σε αντικατάσταση του δοθέντος για επισκευή το οποίο θα διατηρεί ο Πελάτης μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Με την παράδοση του επισκευασθέντος στον Πελάτη, ο Πελάτης θα επιστρέφει το προϊόν το οποίο θα έχει δοθεί σε αντικατάσταση. Η προθεσμία των τριάντα εργασίμων ήμερων αρχίζει α) από την ημέρα παράδοσης εκ μέρους του Πελάτη του προς επισκευή προϊόντος του σε οποιοδήποτε κατάστημα ή επισκευαστικό κέντρο εξωτερικών συνεργατών της ΠΛΑΙΣΟ COMPUTERS A.E.B.E. β) από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή της προς επισκευή συσκευής, για έλεγχο και επισκευή γ) από την επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο του πελάτη. ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  * Εξαιρούνται οι συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία πλυντηρίων ρούχων και πιάτων

  Γ.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  Γ.1. Σε περίπτωση μόνιμης αντικατάστασης του Προϊόντος ή ανταλλακτικού ισχύει η νόμιμη εγγύηση για αυτό. Αν σε συνεννόηση με τον Πελάτη η αντικατάσταση γίνεται με μεταχειρισμένο προϊόν ή ανταλλακτικό η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης είναι ετήσια. Για το προϊόν ή ανταλλακτικό το οποίο δίνεται σε αντικατάσταση δεν ισχύει η εμπορική εγγύηση και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.2. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως, κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των μερών. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας εγγύησης όποτε αυτό είναι επιβεβλημένο από διάταξη νόμου και μόνο στην έκταση που από τη διάταξη αυτή επιβάλλεται. ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.3. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της από την παρούσα σύμβαση εγγύησης ελεύθερα. Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του και η Εταιρεία να συναινέσει στην μεταβίβαση της παρούσας μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης μεταβιβάσει και το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση η εκχώρηση θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μόνον κατόπιν της εγγράφου κοινοποιήσεως της εκχώρησης και μεταβίβασης του προϊόντος από εσάς προς την εταιρεία μαζί με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ). ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.4. H παρούσα Σύμβαση δεν καλύπτει: 1) Τακτικά αντικαταστατά πράγματα και αναλώσιμα, όπως λυχνίες, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια, λάμπες φούρνου και ψυγείου, φίλτρα, πρίζες, ασφάλειες 2) Ενσωματωμένες μπαταρίες 3) Κόστος επισκευής μεγαλύτερο από το αναγκαίο για την επαναλειτουργία του Προϊόντος 4) Οι βλάβες που επηρεάζουν το προϊόν από αισθητικής απόψεως και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια του προϊόντος. 5) Οποιαδήποτε ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια του χρήστη, κακή χρήση ή χρήση αντίθετη με τους κανόνες των οδηγιών χρήσης του προϊόντος 6) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση αξεσουάρ, ή πρόσθετου εξοπλισμού στο Προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή 7) Ζημία ή μηχανική βλάβη που οφείλεται σε μετατροπές που έγιναν στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 8) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από οποιαδήποτε εργασία τακτικής συντήρησης του προϊόντος π.χ. καθαρισμό, συντήρηση, παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή επισκευή, εφόσον αυτή εκτελείται από μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 9) Οποιαδήποτε παροχή τεχνικών υπηρεσιών για κάποιο προϊόν όπου ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 10) Οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια που υπέστη ο πελάτης, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε ζημία που υπέστη από τη μη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος ή οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από το ελαττωματικό προϊόν. 11) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από πλημμύρες, ανέμους, κεραυνούς ή άλλες σφοδρές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές 12) Εργασίες και υπηρεσίες σε συσκευές εφόσον προκύπτει ότι αυτές υφίστανται για επαγγελματική χρήση 13) Ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση εφόσον αυτή εκτελείται από τον Πελάτη ή με δική του ευθύνη, αποτυχία να ακολουθηθούν οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή ή εσφαλμένη στήριξη των κλιματιστικών μονάδων 14) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αντικανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή από αυξημένη περιεκτικότητα του ύδατος σε άλατα για τις συσκευές που υδροδοτούνται. 15) Κλοπή ή απώλεια 16) Σφάλματα χειριστού 17) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από ελλιπή συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με τα τακτά χρονικά διαστήματα που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.5. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των επισκευών με το συμφερότερο – οικονομικότερο τρόπο, ενόσω ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στα προϊόντα σε εύλογες ώρες της ημέρας για την πραγματοποίηση των επισκευών ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.6. Η παρούσα σύμβαση δεν αναιρεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα του πελάτη σε βάρος των ενεχόμενων από το νόμο προσώπων για την περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών Νόμων. Αντίθετα, ισχύουν οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται η παροχή μεγαλύτερης προστασίας στον Πελάτη από ότι επιβάλλεται από την νόμιμη εγγύηση. ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Γ.7. Η συγκεκριμένη υπηρεσία επέκτασης εγγύησης αφορά μόνο τη συσκευή (σειριακός αριθμός) με την οποία έχει γίνει η διασύνδεση κατά την αγορά της υπηρεσίας. ανωτέρω το Προϊόν θα μεταφέρεται, για επισκευή στην Εταιρεία ή στις εγκαταστάσεις των συνεργατών της Εταιρείας.

  Δ.1. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει και θα προβαίνει σε κάθε χρήση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων του πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από την παρούσα. Στο πλαίσιο αυτό και αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και στο αναγκαίο μέτρο η Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Μετά την λήξη της παρούσας η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων της και σύμφωνα με τον νόμο. Μετά το πέρας της νόμιμης διάρκειας για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία θα προβαίνει σε καταστροφή αυτών εκτός και αν ο πελάτης έχει συναινέσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διατήρηση και συνέχιση της επεξεργασίας αυτών για άλλους σκοπούς (πχ. ενημέρωσης). Ο πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα του επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 800 11 12345 και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση techsupport@plaisio.gr και δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτών ή να ζητεί την τροποποίηση τους αν αλλάζουν ή τη διακοπή της επεξεργασίας τους εν όλω η εν μέρει ή τη διαγραφή τους συνολικά ή εν μέρει καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Για κάθε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιστροφή στην κορυφή