Όροι επέκτασης εγγύησης Desktop/Laptop

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες εγγύησης για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από οποιοδήποτε κατάστημα, φυσικό ή ηλεκτρονικό, της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανά την Ελλάδα και τα οποία συνοδεύει η παρούσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για το χρονικό διάστημα που στην παρούσα προσδιορίζεται, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν χρησιμοποιηθούν. Η παρούσα σύμβαση δεν περιορίζει σε τίποτα τη νόμιμη εγγύηση και ιδίως ό,τι προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογηθείσας ιδιότητας από την αγορά του προϊόντος από τον πελάτη. Μετά τη συμπλήρωση της νόμιμης εγγύησης από την αγορά του καινούριου Προϊόντος και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την αγορά του προϊόντος, η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε τεχνική βλάβη που θα εμφανιστεί (πλην των διαλαμβανομένων στον όρο Γ4 του παρόντος).

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Α. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  Σε περίπτωση βλάβης, ο Πελάτης παραδίδει το Προϊόν για επισκευή στην Εταιρεία στη διεύθυνση Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα Αττικής ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 800 11 12345 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση techsupport@plaisio.gr. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της οφείλουν να ανταποκριθούν στην επικοινωνία του Πελάτη εντός 24 ωρών. Εφόσον το πρόβλημα που αναφέρει ο Πελάτης δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί τηλεφωνικά με οδηγίες που θα του παρέχει το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,τότε ο πελάτης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν για επισκευή στην Εταιρεία, στη διεύθυνση που ορίζεται ανωτέρω. Η Εταιρεία μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά του Προϊόντος από την οικία ή τις εγκαταστάσεις του Πελάτη εντός της Ελλάδας, αν τα προϊόντα είναι σταθεροί υπολογιστές (desktop) ή φορητοί (laptop). Ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευής μπορεί να λάβει ο Πελάτης είτε στο τηλέφωνο 800 11 12345 ή απευθυνόμενος στο techsupport@plaisio.gr ή στο site της εταιρείας στη διεύθυνση www.plaisio.gr.


  Β. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  Β.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης το επιθυμεί, κατά το χρόνο της παράδοσης του προϊόντος για επισκευή θα του χορηγείται άλλο (desktop ή laptop) προς διευκόλυνσή του. Αν ο χρόνος επισκευής ενός προϊόντος υπερβαίνει τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες και εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης, η Εταιρεία θα του παρέχει άλλο προϊόν ίδιων χαρακτηριστικών και κατάστασης, σε αντικατάσταση του δοθέντος για επισκευή, το οποίο θα διατηρεί ο Πελάτης μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Με την παράδοση του επισκευασθέντος στον Πελάτη, ο Πελάτης θα επιστρέφει το προϊόν το οποίο του έχει δοθεί σε αντικατάσταση. Η προθεσμία των δεκαπέντε εργάσιμων ήμερων αρχίζει α) από την ημέρα παράδοσης εκ μέρους του Πελάτη του προς επισκευή προϊόντος σε οποιοδήποτε κατάστημα ή επισκευαστικό κέντρο εξωτερικών συνεργατών της ΠΛΑΙΣΟ COMPUTERS A.E.B.E. β) από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή της προς επισκευή συσκευής, για έλεγχο και επισκευή.

  Β.2. Σε περίπτωση παραλαβής του Η/Υ (desktop ή laptop) από το χώρο του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να έχει το προϊόν συσκευασμένο άρτια και έτοιμο προς παραλαβή. Για την μεταφορά του εξοπλισμού, ισχύουν οι γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς της εκάστοτε εταιρείας. Η μεταφορά είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Αν επιθυμεί ο Πελάτης τη συνδρομή του τεχνικού για τα ανωτέρω μπορεί να συνεννοείται μαζί του επί αυτού, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

  Β.3. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων χωρίς την ολοκληρωτική επισκευή της συσκευής, ο Πελάτης μπορεί να απαιτήσει την αντικατάσταση της συσκευής με συσκευή συσκευής τεχνικών δυνατοτήτων και στην ίδια κατάσταση της προς αντικατάσταση συσκευής.


  Γ.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  Γ.1. Σε περίπτωση μόνιμης αντικατάστασης του Προϊόντος ή ανταλλακτικού ισχύει η νόμιμη εγγύηση για αυτό. Αν σε συνεννόηση με τον Πελάτη η αντικατάσταση γίνεται με μεταχειρισμένο προϊόν ή ανταλλακτικό, η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης είναι ετήσια. Για το προϊόν ή ανταλλακτικό το οποίο δίνεται σε αντικατάσταση δεν ισχύει η εμπορική εγγύηση και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση.

  Γ.2. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο εγγράφως, κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των μερών. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας εγγύησης όποτε αυτό είναι επιβεβλημένο από διάταξη νόμου και μόνο στην έκταση που από τη διάταξη αυτή επιβάλλεται.

  Γ.3. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της από την παρούσα σύμβαση εγγύησης ελεύθερα. Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του και η Εταιρεία να συναινέσει στη μεταβίβαση της παρούσας μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης μεταβιβάσει το προϊόν και θα παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους μόνον κατόπιν της εγγράφου κοινοποιήσεως της εκχώρησης και μεταβίβασης προς την εταιρεία.

  Γ.4. H παρούσα Σύμβαση δεν καλύπτει:

  1) Προϊόντα τακτικής αντικατάστασης και αναλώσιμα, όπως λυχνίες, μπαταρίες φορητών υπολογιστών, τροφοδοτικά φορητών υπολογιστών, πληκτρολόγια και ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεχειριστήρια, λάμπες φούρνου και ψυγείου, φίλτρα, πρίζες, ασφάλειες, δισκέτες, ψηφιακοί δίσκοι CD-DVD. 2) Ενσωματωμένες μπαταρίες. 3) Αποτυπώσεις σε τηλεοράσεις plasma και LCD που οφείλονται στη συνεχή απεικόνιση ίδιας εικόνας ή μέρος αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ύπαρξη απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στους όρους εγγύησης του κατασκευαστή. 4) Οι βλάβες που επηρεάζουν το προϊόν από αισθητικής απόψεως και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια του προϊόντος. 5) Οποιαδήποτε ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του χρήστη, κακή χρήση ή χρήση αντίθετη με τους κανόνες των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. 6) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση αξεσουάρ, ή πρόσθετου εξοπλισμού στο Προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 7) Ζημία ή μηχανική βλάβη που οφείλεται σε μετατροπές που έγιναν στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 8) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από οποιαδήποτε εργασία τακτικής συντήρησης του προϊόντος π.χ. καθαρισμό, συντήρηση, παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή επισκευή, εφόσον αυτή εκτελείται από μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστή. 9) Οποιαδήποτε παροχή τεχνικών υπηρεσιών για κάποιο προϊόν όπου ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 10) Οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια που υπέστη ο πελάτης, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε ζημία που υπέστη από τη μη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος ή οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από το ελαττωματικό προϊόν. 11) Απολεσθέντα δεδομένα, αρχεία, λογισμικό ή οποιεσδήποτε άλλες απώλειες, που απορρέουν από ελάττωμα του προϊόντος. 12) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από πλημμύρες, ανέμους ή άλλες σφοδρές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές. 13) Εργασίες και υπηρεσίες σε συσκευές, εφόσον προκύπτει ότι αυτές χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς. 14) Ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση, εφόσον αυτή εκτελείται από τον Πελάτη ή με δική του ευθύνη, αποτυχία να ακολουθηθούν οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή ή εσφαλμένη στήριξη των κλιματιστικών μονάδων. 15) Ζημία ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αντικανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή από αυξημένη περιεκτικότητα του ύδατος σε άλατα για τις συσκευές που υδροδοτούνται. 16) Κλοπή ή απώλεια. 17) Σφάλματα χειριστή π.χ. φόρτωση προγραμμάτων από ψηφιακό δίσκο που έχει βλάβη, φόρτωση προγραμμάτων πολύ μεγάλων για τη μνήμη του υπολογιστή, «τρέξιμο» αδοκίμαστων προγραμμάτων. 18) Η παρούσα σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μονάδα του σταθερού ή φορητού υπολογιστή και όχι τυχόν περιφερειακές συσκευές όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες εκτυπωτές κ.τ.λ.19) Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 20) Προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus) . 21) Υπολογιστές στους οποίους έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 22) Προγράμματα και υλικά που δεν έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 23) Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται. 24) Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 25) Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

  Γ.5. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των επισκευών με τον πιο συμφέροντα και οικονομικότερο τρόπο, ενόσω ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στα προϊόντα σε εύλογες ώρες της ημέρας για την πραγματοποίηση των επισκευών.

  Γ.6. Η παρούσα σύμβαση δεν αναιρεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα του πελάτη σε βάρος των ενεχόμενων από το νόμο προσώπων για την περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών Νόμων. Αντίθετα, ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας με τις οποίες προβλέπεται η παροχή μεγαλύτερης προστασίας στον Πελάτη από ότι επιβάλλεται από τη νόμιμη εγγύηση.

  Γ.7. Η συγκεκριμένη υπηρεσία επέκτασης εγγύησης αφορά μόνο τη συσκευή (σειριακός αριθμός) με την οποία έχει γίνει η διασύνδεση κατά την αγορά της υπηρεσίας.

  Γ.8. Αν ο πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες στο χώρο του, οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

  Γ.9. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά υπό φυσιολογικές συνθήκες.


  Δ. Δεδομένα και απώλεια
  Δ.1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

  Δ.2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών, χωρίς η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS να έχει ευθύνη για αυτά.

  Δ.3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για τον οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.

  Δ.4. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευτικά δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση , προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

  Δ.5 Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS δεν τηρεί και δεν υποχρεούται να τηρεί προσωπικά δεδομένα αποθηκευμένα στην συσκευή


  Ε. Φορητός Υπολογιστής (Laptop)
  Ε.1. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι τριών (3) απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης.

  Ε.2. Σε περίπτωση θραύσης της οθόνης φορητού Η/Υ, χωρίς ευθύνη της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS η εταιρεία θα παρέχει στον πελάτη την υπηρεσία επισκευής ή αντικατάστασης (όπου κρίνεται από τους ειδικευμένους τεχνικούς αυτή απαραίτητη) δωρεάν και εφόσον ο φορητός Η/Υ είναι λειτουργικός και δεν παρουσιάζει άλλο πρόβλημα.

  Εφόσον η οθόνη υποστεί ζημία από την ως άνω αιτία και χρειαστεί να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί για τρίτη, τέταρτη κ.λπ. φορά κατά τη διάρκεια της παρούσας σε ισχύ σύμβασης, αν ο πελάτης απευθυνθεί στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS η τελευταία θα παρέχει την εν λόγω υπηρεσία στην τιμή του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκείνο τιμοκαταλόγου.

  ΣΤ.1. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει και θα προβαίνει σε κάθε χρήση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων του πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την παρούσα. Στο πλαίσιο αυτό και αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και στο αναγκαίο μέτρο, η Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στα -απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας- προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Μετά τη λήξη της παρούσας, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της και σύμφωνα με τον νόμο, αλλιώς θα προβαίνει σε καταστροφή αυτών, εκτός και αν ο πελάτης συναινέσει στη διατήρηση και συνέχιση της επεξεργασίας αυτών για άλλους σκοπούς (πχ. ενημέρωσης). Ο πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα του επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 800 11 12345 και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση techsupport@plaisio.gr και δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτών ή να ζητεί την τροποποίησή τους αν αλλάξουν ή τη διακοπή της επεξεργασίας τους εν όλω η εν μέρει ή τη διαγραφή τους συνολικά ή εν μέρει. Για κάθε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Διάλεξε κατηγορία
Pc & Περιφερειακά
Desktops
Laptops
Περιφερειακά Pc
Αποθήκευση
Αναβάθμιση & Δίκτυα
Αναβάθμιση PC
Δικτυακά
Τηλεφωνία & Tablet
Τηλέφωνα
Tablet
Αξεσουάρ για κινητά
Αξεσουάρ για tablet
Τηλεοράσεις
TVs
Αξεσουάρ Τηλεόρασης
Φωτογραφία & Ήχος
Φωτογραφικές μηχανές
Αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών
Συστήματα ήχου
Ακουστικά
Gaming Zone
Κονσόλες
E-sports accessories
Τίτλοι Παιχνιδιών
Gaming collectables
Smart Tech & Gadgets
Wearables
Drones & RC
Gadgets
Smarthome
Εκτύπωση
Μηχανήματα Εκτύπωσης
Μελάνια - Αναλώσιμα εκτύπωσης
Χαρτιά
Έπιπλα
Καρέκλες
Έπιπλα Γραφείου
Παιχνίδια
STEM
Κλασικά παιχνίδια
Επιτραπέζια παιχνίδια
Δημιουργικά παιχνίδια
Τηλεκατευθυνόμενα
Η Κουζίνα μου
Πρωινό & Καφές
Πλύση Πιάτων
Μαγείρεμα
Ψύξη & Συντήρηση
Φροντίδα Σπιτιού
Καθαριότητα
Πλύση Ρούχων
Σιδέρωμα
Κλίμα Σπιτιού
Κλιματισμός
Ανεμιστήρες
Υγιεινή & Ατμόσφαιρα δωματίου
Προσωπική Περιποίηση
Για τον άνδρα
Για τη γυναίκα
 
 
Εύρος τιμών
ΑπόΈως
28.000+ προϊόντα διαθέσιμα
Δες όλα τα αποτελέσματαΕπαναφορά όλων
Επιστροφή στην κορυφή