Προϊόντα με ψηφιακό περιεχόμενο και παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών
  1. Οι πωλήσεις πράγματος με ψηφιακό περιεχόμενο (ενσώματου αντικειμένου που περιλαμβάνει ψηφιακό περιεχόμενο πχ. κινητό τηλέφωνο, εκτυπωτικά/πολυμηχανήματα, PC  κλπ) σε περίπτωση αγοράς διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπονται οι πωλήσεις κάθε φυσικού κινητού προϊόντος. Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν κάθε πράγμα με ψηφιακά στοιχεία γιατί εκεί παρέχουμε, εκτός από́ τις ενημερώσεις ασφάλειας, και κάθε άλλη ενημέρωση που είναι απαραίτητη, προκειμένου το πράγμα να ανταποκρίνεται στη σύμβαση. Αν η σύμβαση πώλησης είναι εκτελεστέα με μια ή περισσότερες διαδοχικές παροχές των ψηφιακών στοιχειών, θα γίνεται παροχή ενημερώσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο αγοραστής δικαιούται ευλόγως να αναμένει την παροχή ενημερώσεων, δεδομένου του είδους και του σκοπού του πράγματος και των ψηφιακών στοιχειών, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και της φύσης της συμβάσης. Αν η σύμβαση πώλησης είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των ψηφιακών στοιχειών, η παροχή ενημερώσεων θα γίνεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης παροχής των ψηφιακών στοιχειών.  Δεν ευθυνόμαστε  για έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος με ψηφιακά στοιχειά στη σύμβαση, όταν αυτή απορρέει αποκλειστικά από την απουσία συγκεκριμένης ενημέρωσης, την οποία δεν εγκαταστήσατε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παροχή της, αν και ενημερωθήκατε σχετικά για τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης και τις συνέπειες της μη εγκατάστασης της, εκτός και αν η αδυναμία σας να εγκαταστήσετε  την ενημέρωση ή η εσφαλμένη εγκατάστασή της οφειλόταν σε ατελείς οδηγίες εγκατάστασης από εμάς.

  2. Ειδικά σε συμβάσεις αφορούν μόνο παροχή ψηφιακού περιεχομένου εκτός της πώλησης πράγματος με ψηφιακό περιεχόμενο (πχ. σε περίπτωση που «κατεβάσετε» λογισμικό), ισχύουν τα εξής:
  Η ΠΛΑΙΣΙΟ λογίζεται ότι έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωση παροχής όταν:
  Α) το ψηφιακό περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέσο κατάλληλο για την προσπέλαση ή μεταφόρτωση ψηφιακού περιεχομένου καθίσταται διαθέσιμο ή προσβάσιμο από τον λήπτη/αγοραστή ή από τη φυσική ή εικονική εγκατάσταση που έχει επιλέξει ο λήπτης/αγοραστής για τον σκοπό αυτόν.
  Β) η ψηφιακή υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη στον λήπτη/αγοραστή ή στη φυσική ή εικονική εγκατάσταση που έχει επιλέξει ο λήπτης/αγοραστής για τον σκοπό αυτόν.
  Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται αν ο λήπτης/αγοραστής, κατά τον χρόνο σύναψης της συμβάσης, έλαβε ειδική ενημέρωση ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας αποκλίνει από τις αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης και το αποδέχθηκε ρητώς. 
  Η ΠΛΑΙΣΙΟ δεν ευθύνεται για έλλειψη ανταπόκρισης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στη σύμβαση, όταν αυτή απορρέει αποκλειστικά από την απουσία συγκεκριμένης ενημέρωσης, την οποία δεν εγκατέστησε ο λήπτης/αγοραστής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παροχή της, εφόσον:
  Α) η ΠΛΑΙΣΙΟ ενημέρωσε τον λήπτη/αγοραστή σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης και τις συνέπειες της μη εγκατάστασης της και
  Β) η αδυναμία του λήπτη/αγοραστή να εγκαταστήσει την ενημέρωση ή η εσφαλμένη εγκατάστασή της από αυτόν δεν οφειλόταν σε ατελείς οδηγίες εγκατάστασης που παρασχεθήκαν στον λήπτη/αγοραστή.

  Η Πλαίσιο ΑΕ παρέχει στον λήπτη, εκτός από τις ενημερώσεις ασφάλειας, και κάθε άλλη ενημέρωση που είναι απαραίτητη, προκειμένου το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία να ανταποκρίνεται στη σύμβαση. 
  Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με μια (1) ή περισσότερες διαδοχικές παροχές, η Πλαίσιο προβαίνει σε παροχή ενημερώσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο λήπτης δικαιούται ευλόγως να αναμένει την παροχή ενημερώσεων, δεδομένου του είδους και του σκοπού του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και της φύσης της συμβάσης. 
  Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή, η Πλαίσιο προβαίνει σε παροχή ενημερώσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης παροχής του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. 
  Εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο σύναψης της συμβάσης.

  Αγορά ψηφιακού περιεχομένου
  Στη γκάμα προϊόντων μας θα βρείτε και κάρτες ανανέωσης για διάφορες online υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται ηλεκτρονικά. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε να σας παραδοθούν όπως άλλα προϊόντα που έχουν φυσική μορφή, αλλά αποστέλλονται απευθείας μέσω email και θα τα ξεχωρίσετε στη σελίδα μας καθώς φέρουν την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL»
  Για να αποκτήσετε κάποια από αυτές τις κάρτες, ακολουθείτε τη διαδικασία παραγγελίας, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε φυσικό προϊόν. Μόλις την ολοκληρώσετε, θα σας σταλεί εντός δύο ωρών ο ψηφιακός κωδικός στο e-mail που δηλώσατε στο λογαριασμό σας και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε άμεσα στην αντίστοιχη υπηρεσία.

  Για τις παραγγελίες που αφορούν προϊόντα των οποίων η αποκλειστική χρησιμότητα είναι η αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου που σας παρέχεται, ισχύουν οι παρακάτω όροι: 
  Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής). 
  Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί δωροκάρτα ή κουπόνι για την αγορά τους. 
  Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί ή παραχωρηθεί η χρήση του ψηφιακού κωδικού σε οποιονδήποτε άλλο. 
  Μπορεί να μην έχετε πλέον δικαίωμα αναίτιας υπαναχώρησης από τη συγκεκριμένη αγορά. Δείτε σχετικά το κεφάλαιο για την αναίτια υπαναχώρηση 
  Στην περίπτωση πωλήσεων πράγματος με ψηφιακό περιεχόμενο ή άλλων συμβάσεων παροχής ψηφιακού περιεχομένου (ή υπηρεσιών πχ λογισμικού ή άλλων προϊόντων που είναι έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)), προκειμένου να ολοκληρώσετε την αγορά μπορεί επιπλέον να πρέπει διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους όρους που παρέχει ο δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών και να προχωρήσετε μόνο αφού τους διαβάσετε και μόνο αν συμφωνήσετε με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, σε κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα υπάρχει σύνδεσμος (link) στη σελίδα μας που οδηγεί στους όρους του εκδότη.
   
Επιστροφή στην κορυφή