Διάλεξε ανά κατηγορία


Smartphones
Laptops
Gaming Consoles
Tablets

Σύμφωνα με το Άρθρο 39α του 2859/2000 του κώδικα ΦΠΑ ΠΟΛ. 1150/2017 & ΠΟΛ. 1052/2017 μπορείς να αγοράσεις με απαλλαγή ΦΠΑ, tablet, κινητά, laptop και κονσόλες παιχνιδιών με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σου υπάγεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 4646/2019 το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.