Μετοχική Σύνθεση

 Μέτοχοι  Αριθμός μετοχών  Ποσοστό Συμμετοχής
 Γεώργιος Γεράρδος  14.727.189  66,71%
 Κωνσταντίνος Γεράρδος  3.415.524  15,47%
 Θεσμικοί Επενδυτές  2.299.718  10,42%
 Λοιποί Μέτοχοι  1.663.234  7,40%
 Σύνολο  22.075.665  100,00%

Data 31.12.2019

Επιστροφή στην κορυφή