Μετοχική Σύνθεση

 Μέτοχοι  Αριθμός μετοχών  Ποσοστό Συμμετοχής
 Γεώργιος Γεράρδος  14.727.189  66,71%
 Κωνσταντίνος Γεράρδος  3.415.524  15,47%
 Θεσμικοί Επενδυτές  2.210.032  10,01%
 Λοιποί Μέτοχοι  1.722.920  7,80%
 Σύνολο  22.075.665  100,00%

Data 31.12.2021

Επιστροφή στην κορυφή