Κ.Ε.Δ.

Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/2020, εφαρμόζει και υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.).

Κατεβάστε εδώ τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατεβάστε εδώ την Πολιτική Αποδοχών.

Κατεβάστε εδώ το Καταστατικό.

Επιστροφή στην κορυφή