Κ.Ε.Δ.

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» (corporate governance) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ειδικότερα ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και, στην ενδυνάμωση των εσωτερικών δομών λειτουργίας τους, ενώ η αυξημένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση στο σύνολο της οικονομικής τους δραστηριότητας με προφανές όφελος ιδίως για τους μετόχους αλλά και για τους λοιπούς εμπλεκόμενους (stakeholders).

Τον Οκτώβριο του έτους 2013 δημοσιοποιήθηκε ο νέος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί το Πλαίσιο, ο οποίος συνετάγη με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), που αναγνώρισαν από κοινού τη συμβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αδιάκοπη μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς και συστηματικά έκτοτε εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή.

 

Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στη χώρα μας το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων βάσει του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, που επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον μεταγενέστερα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 4449/2017 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας Γενικής Συνέλευσης, με στόχο την προστασία και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του συνόλου των μετόχων. Επίσης ο νόμος 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του. Τέλος, με τη διαρθρωτική αλλαγή του εταιρικού νόμου (ν. 4548/2018) ενσωματώθηκαν σε αυτόν σημαντικές διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης ως προς την πολιτική αποδοχών (άρθρα 110-112 του ως άνω νόμου), βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 «για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων». Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 01/01/2019. 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων.

Η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) (διαθέσιμο στο http://www.helex.gr/el/esed). 

Επίσης, η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση (ν. 4548/2018, ν. 3016/2002 και ν. 4449/2017, όπως ισχύουν σήμερα), οι οποίες κανονιστικές διατάξεις διαμορφώνουν το ελάχιστο περιεχόμενο οποιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που απευθύνεται σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. 

Σημαντικό στοιχείο του ΚΕΔ αποτελεί η υιοθέτηση του προτύπου της εξήγησης της μη συμμόρφωσης της Εταιρείας με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές του ΚΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΚΕΔ ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του ΚΕΔ, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές.

Κατεβάστε εδώ την Πολιτική Αποδοχών.

ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Διάλεξε κατηγορία
Pc & Περιφερειακά
Desktops
Laptops
Περιφερειακά Pc
Αποθήκευση
Αναβάθμιση & Δίκτυα
Αναβάθμιση PC
Δικτυακά
Τηλεφωνία & Tablet
Τηλέφωνα
Tablet
Αξεσουάρ για κινητά
Αξεσουάρ για tablet
Τηλεοράσεις
TVs
Αξεσουάρ Τηλεόρασης
Φωτογραφία & Ήχος
Φωτογραφικές μηχανές
Αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών
Συστήματα ήχου
Ακουστικά
Gaming Zone
Κονσόλες
E-sports accessories
Τίτλοι Παιχνιδιών
Gaming collectables
Smart Tech & Gadgets
Wearables
Drones & RC
Gadgets
Smarthome
Εκτύπωση
Μηχανήματα Εκτύπωσης
Μελάνια - Αναλώσιμα εκτύπωσης
Χαρτιά
Έπιπλα
Καρέκλες
Έπιπλα Γραφείου
Παιχνίδια
STEM
Κλασικά παιχνίδια
Επιτραπέζια παιχνίδια
Δημιουργικά παιχνίδια
Τηλεκατευθυνόμενα
Η Κουζίνα μου
Πρωινό & Καφές
Πλύση Πιάτων
Μαγείρεμα
Ψύξη & Συντήρηση
Φροντίδα Σπιτιού
Καθαριότητα
Πλύση Ρούχων
Σιδέρωμα
Κλίμα Σπιτιού
Κλιματισμός
Ανεμιστήρες
Υγιεινή & Ατμόσφαιρα δωματίου
Προσωπική Περιποίηση
Για τον άνδρα
Για τη γυναίκα
 
 
Εύρος τιμών
ΑπόΈως
28.000+ προϊόντα διαθέσιμα
Δες όλα τα αποτελέσματαΕπαναφορά όλων
back-to-top